Oferta edukacyjna na rok 2021/2022

EKSPERYMENTUJEMY

PROFILE NAUKOWE:

 • fizyczny – doświadczenia, interpretacja zjawisk fizycznych
 • biologiczny – ekologia, botanika, badania terenowe, doświadczenia
 • chemiczny – zajęcia terenowe, laboratoryjne
 • geograficzno-krajoznawczy – geologia, kartografia, zadania na orientację, wycieczki rowerowe i piesze

 

STAWIAMY NA WIEDZĘ

PROFILE NAUKOWE:

 • matematyczny – zadania konkursowe, elementy historii matematyki, ciekawostki matematyczne, zagadki logiczne
 • informatyczny – grafika komputerowa, programowanie, multimedia, tworzenie stron WWW, logika
 • humanistyczny – język polski i historia na poziomie rozszerzonym, lekcje muzealne, warsztaty rekonstrukcyjne

 

KAŻDY JEST ZDOLNY

 • zajęcia naukowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych
 • przygotowanie do udziału w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim
 • repetytoria z zakresu języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.
 • przygotowanie do egzaminu FCE
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z opinią o dysleksji, dysortografii, dysgrafii
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • dostosowanie metod pracy i kryteriów oceniania do potrzeb i predyspozycji uczniów

 

ROZWIJAMY WYOBRAŹNIĘ

PROFILE ARTYSTYCZNE:

 • teatralny – sztuki teatralne, scenki, etiudy
 • fotograficzny – plenery fotograficzne
 • dziennikarski – warsztaty dziennikarskie, pisarskie, szkoła reportażu, redakcja gazetki szkolnej
 • muzyczny – koło gitarowe (gitara klasyczna), zespół wokalny,
 • plastyczno – architektoniczny –  wystawy, wernisaże, malowanie z artystami, zagospodarowanie przestrzeni
 • Odyseja Umysłu
 • warsztaty rękodzieła
 • koło gier logiczno-strategicznych
 • szkoła Odkrywców Talentów

 

UCZYMY SIĘ  INACZEJ


ZAJĘCIA EDUKACYJNE W BLOKACH DYDAKTYCZNYCH PROWADZONE W:

 • Centrum Hewelianum,
 • Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego we Władysławowie,
 • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej,
 • Inkubatorze Przedsiębiorczości „Starter”,
 • Laboratoriach Zespołu Szkół Przemysłu Chemicznego,
 • Centrum Aktywnej Edukacji EduFun,
 • Centrum Nauki Experyment,
 • Laboratoriach Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Pracowniach Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej,
 • Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,
 • Akwarium Gdyńskim,
 • Teatrze Wybrzeże, Teatrze Szekspirowskim,
 • Państwowej Operze Bałtyckiej,
 • Centralnym Muzeum Morskim,
 • Muzeum Historycznym Miasta Gdańska,
 • Muzeum Narodowym w Gdańsku,
 • Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.
 • wykorzystanie technik multimedialnych podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

        

JESTEŚMY OBYWATELAMI ŚWIATA

 

 • klasy dwujęzyczne z wykładowym językiem angielskim
 • we wszystkich klasach rozszerzony program nauczania języka angielskiego – 5 godzin tygodniowo z podziałem na grupy zaawansowania: Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, FCE, CAE
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu FCE
 • koło wiedzy o krajach anglojęzycznych
 • obowiązkowa nauka drugiego języka obcego od klasy pierwszej:
  • niemieckiego
  • francuskiego
  • hiszpańskiego
 • dodatkowy język obcy – język rosyjski
 • liczne inicjatywy współpracy międzynarodowej
 • współpraca z The North West Academy of English
 • projekty rozwijające kompetencje kluczowe: językowe i międzykulturowe, IT

 

UCZYMY SIĘ NAWZAJEM


 • spektakle teatralne, bloki doświadczeń i pokazów chemicznych, fizycznych, biologicznych przygotowywane dla  kolegów i koleżanek z młodszych klas
 • koncerty muzyczne, występy teatralne, warsztaty rękodzieła dla mieszkańców Domu Dziecka, domów pomocy, domów seniora
 • pomoc koleżeńska, współpraca
 • starsi koledzy i koleżanki otaczają opieką najmłodszych uczniów, wspólne projekty, gry i zabawy
 • debaty
 • projekty klasowe
 • mediacje rówieśnicze
 • rozwijanie kompetencji społecznych

 

POZOSTAJEMY W RUCHU

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DO WYBORU PRZEZ UCZNIA:

 • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gier zespołowych
 • taniec / nowoczesne formy ruchu
 • samoobrona
 • zajęcia pływania w Aquastacji w Alchemii
 • koło turystyczne
 • tenis stołowy
 • tenis ziemny
 • szermierka japońska
 • szachy
 • zajęcia na siłowni

 

TWORZYMY I REALIZUJEMY PROJEKTY

DOTYCHCZAS ZREALIZOWANE PROJEKTY:

 • „Świat nowej muzyki – twórcy znani i nieznani” projekt prowadzony pod kierunkiem ad. dr Gabrieli Konkol z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku we współpracy  z University of Cambridge
 • „Kształtowanie Przestrzeni” Program Edukacji Przestrzenno-Architektonicznej realizowany we współpracy z Izbą Architektów RP oraz Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej
 • „Mały Ambasador Krajobrazu Miasta” przy współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej
 • „Cyfrowo odpowiedzialni” przy współpracy z fundacją „Dbam o mój z@sięg”
 • Wielodyscyplinarny projekt edukacyjno-kulturowy: „Złoty wiek Gdańska- miasto hanzeatyckie” , „Legendy w miejskiej przestrzeni-przestrzeń miejskich legend”, „Zielone płuca Gdańska – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, „Miniatury w kadrze zamknięte – Główne miasto                      w obiektywie”
 • „Gdańsk pod bronią”, „Trzy oblicza Gdańska”, „ Gdańsk – miasto magicznych przestrzeni”, „Szlakiem gdańskich pomników”  przy współpracy  z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska
 • „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” przy współpracy z kinem studyjnym „ Żak”
 • „Gdańskie Miniatury” przy współpracy z Biurem Projektu Gdańsk i Metropolia – Europejska Stolica Kultury 2016 Kandydat
 • „Jezioro Jasień” przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Wydziałem Ochrony Środowiska
 • „Morze Bałtyckie” przy współpracy z Akwarium Gdyńskim
 • „Ulica Jacka Malczewskiego” przy współpracy z Samorządem Miasta Gdańska
 • „Narracje 2013” przy współpracy z  Instytutem Kultury Miejskiej
 • „Zdolni z Pomorza” przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

 

JESTEŚMY AKTYWNI

 • działalność na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu
 • organizacja konkursów:
  • naukowych ( „Megaolimpiada Wiedzy”, „Historia Hymnu Narodowego”),
  • lingwistycznych („Lingwistyczna jesień z poezją”),
  • fotograficznych („Wakacje w obiektywie”, „Gdańsk jakiego nie znacie”)
  • artystycznych („Wspaniały świat Turcji”, „Literatura i obraz”)
 • organizacja imprez artystycznych, kulturalnych i charytatywnych
 • aktywna działalność uczniów w pracach Samorządu Uczniowskiego
 • współpraca z Radą Dzielnicy, Stowarzyszeniem „ Nasze Siedlce”, hospicjum im. ks. Dutkiewicza, Domem Dziecka im. Janusza Korczaka, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
 • rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości

 

 BAWIMY SIĘ I WYPOCZYWAMY

 

 • dni tematyczne: dzień angielski, niemiecki, hiszpański, francuski
 • imprezy szkolne organizowane przez Samorząd Uczniowski
 • udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, koncertach, wystawach
 • biwaki integracyjne, „zielona” i „błękitna” szkoła, rajdy, wycieczki turystyczne
 • noc w szkole, uroczysty bal na zakończenie szkoły

CHRONIMY I WSPIERAMY

 • dbamy o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie ucznia
 • grono pedagogiczne i dyrekcja szkoły są życzliwi i przyjaźni dla ucznia i rodzica
 • uczniowie mają oparcie w nauczycielach
 • wychowawcy pozostają w stałym kontakcie z rodzicami
 • rodzice są na bieżąco informowani o postępach, osiągnięciach i zachowaniu dzieci poprzez dziennik elektroniczny oraz podczas indywidualnych konsultacji z nauczycielami
 • szkoła objęta jest opieką Gdańskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Lingwista” oraz rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 na Morenie
 • realizujemy programy profilaktyczne przy współpracy z VIII Komisariatem Policji, ze Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Sanepidem, Monarem, Sądem Okręgowym w Gdańsku, fundacją „Dbam o mój z@sięg”, Gdańskim Ośrodkiem Mediacji
 • prowadzimy doradztwo zawodowe przy współpracy z Centrum Rozwoju Talentów
 • realizujemy programy: „Szkoła promująca zdrowie” „Laboratorium Wiedzy Pozytywnej”, „Indywidualni”, „Cyfrowo odpowiedzialni”, „Hazard? Nie, dziękuję”
 • budynek oraz teren wokół budynku są monitorowane