Priorytety pracy szkoły

 

Bez pedanterii, życzliwie i ufnie
widzieć w dziecku człowieka

                                                                                Janusz Korczak

 

 

PRIORYTETY

 

Celem grona pedagogicznego Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Hymnu Narodowego jest:

 • kształcenie i wychowanie ucznia odpowiedzialnego, twórczego i wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka,
 • który stanie się świadomy dokonywanych przez siebie wyborów opartych na dobroci i uczciwości.

 

Priorytetem każdego członka społeczności szkolnej jest:

 • życzliwe nastawienie do drugiego człowieka,
 • rzetelne wypełnianie obowiązków na miarę swoich możliwości,
 • sprawianie aby każdy kogo spotkamy, odchodził po tym spotkaniu lepszym,
 • wypełnianie codziennych zadań z zapałem i radością.

 

                                          

MISJA I WIZJA SZKOŁY

 

Nauczyciele w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności:

 

 • Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).
 • Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
 • Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.
 • Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych.
 • Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
 • Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.
 • Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
 • Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

Realizując postawione cele szkoła :

 

 • Umożliwia uczniom naukę w sposób efektywny.
 • Popiera wszelkie działania wspomagające proces uczenia się oraz eliminuje wszystko, co w nauce przeszkadza.
 • Tworzy atmosferę sprzyjającą partnerstwu, tolerancji i wzajemnej życzliwości.
 • Propaguje postawę otwartości, aktywności i odpowiedzialności.
 • Tworzy partnerską wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców.
 • Wyrabia umiejętność rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym,
 • celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem oraz wyborze dalszej drogi kształcenia.

 

Szkoła  w  zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:

 

 • Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.
 • Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
 • Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści.
 • Rozwijanie zdolności i myślenia analitycznego i syntetycznego.
 • Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
 • Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.
 • Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

 

Kształcenie i wychowanie ma na celu:

 

 • Wpajanie miłości do ojczyzny, poszanowanie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, godła i symboli narodowych, poznania teraźniejszości i przeszłości kraju, budzenie szacunku do postępowych tradycji narodu polskiego, jego kultury, literatury i języka.
 • Wychowanie do pokoju, przygotowanie do życia w rodzinie, społeczeństwie, szkole i środowisku, nabywanie umiejętności spełniania powinności wzorowego ucznia, dobrego kolegi, odpowiedzialnego członka rodziny i pracownika, życzliwego  człowieka.
 • Przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, nauce, kształtowanie wrażliwości na piękno, wzbogacanie doznań, potrzeb estetycznych, rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych.
 • Włączenie uczniów do działań służących ochronie środowiska, uświadomienie im roli zadań człowieka w kształtowaniu środowiska.
 • Rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, kształtowanie nawyków uprawiania sportu i innych form aktywnego odpoczynku.

 

Uczeń jest przygotowany do dalszej nauki, życia i pracy, a zwłaszcza:

 

 • Umie rozwijać zdolności poznawcze, zainteresowania i uzdolnienia.
 • Wyróżnia się wartościowymi cechami woli i charakteru jak: godność, uczciwość, samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość i wrażliwość.
 • Opanował umiejętność planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku oraz uczestnictwa w pracy zespołowej, korzystania ze źródeł informacji, dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów, dyskutowania i prezentowania własnych podglądów, przygotowania do samokształcenia, samokontroli i samooceny efektów pracy.
 • Docenia znaczenie techniki i postępu technicznego dla rozwoju cywilizacji.
 • Sumiennie i rzetelnie pracuje i nabywa niezbędnych doświadczeń czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych, rodziny i środowiska.
 • Rozumie i ceni wartość własnego życia i zdrowia oraz potrafił przeciwstawić się wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej.

Celem grona pedagogicznego Gdańskiej Szkoły Podstawowej „Lingwista” im. Hymnu Narodowego jest:
kształcenie i wychowanie ucznia odpowiedzialnego, twórczego i wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka,
który stanie się świadomy dokonywanych przez siebie wyborów opartych na dobroci i uczciwości.

Priorytetem każdego członka społeczności szkolnej jest:
życzliwe nastawienie do drugiego człowieka,
rzetelne wypełnianie obowiązków na miarę swoich możliwości,
sprawianie aby każdy kogo spotkamy, odchodził po tym spotkaniu lepszym,
wypełnianie codziennych zadań z zapałem i radością.