Angielski jest fun-tastyczny!

Wybrane grupy z klas 1-3 biorą udział w II EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO ,,Angielski jest fun-tastyczny!”. Celem projektu jest pokazanie uczniom jak ważna w naszych czasach jest znajomość języka angielskiego, rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz zapoznanie dzieci i nauczycieli z ideą dwujęzycznego nauczania.

Cele szczegółowe:
– zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego,
– uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka,
– rozwijanie zainteresowania krajami anglojęzycznymi,
– rozwijanie wiary we własne możliwości językowe,
– wdrażanie do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego,
– rozwijanie umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na umiejętność rozumienia ze słuchu,
– rozwijanie inteligencji muzycznej przy jednoczesnym poznawaniu i zapamiętywaniu materiału leksykalnego,
– zapoznanie z wybranymi książkami w języku angielskim,
– rozwijanie poczucia estetyki, wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia, tworzenie otoczenia przyjaznego nauce języka,
– poszerzenie zasobu słownictwa,
– zdobycie wiedzy na temat kultury, geografii i historii krajów anglojęzycznych, rozwijanie ciekawości i tolerancji wobec innych nacji, kultur, i zwyczajów,
– wdrażanie do pracy z materiałami autentycznymi: fragmentami literatury, piosenkami, filmami,
– budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów poprzez stworzenie im różnorodnych możliwości obcowania z językiem angielskim,
– zachęcanie do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością w trakcie uroczystości przedszkolnych,
– uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu.

Autorką projektu jest Angelika Fronia – nauczycielka przedszkola i języka angielskiego w Przedszkolu Publicznym w Żywocicach. Projekt powstał na bazie własnych doświadczeń i obserwacji.