XVII Wojewódzki Konkurs WSPANIAŁY ŚWIAT TURCJI

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z województwa pomorskiego do udziału w XVII Edycji Wojewódzkiego Konkursu WSPANIAŁY ŚWIAT TURCJI.  Termin wysyłania prac wydłużamy do 31 maja. Wyniki konkursu ogłosimy do 10 czerwca.

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
„Wspaniały Świat Turcji” pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty, Towarzystwa Polsko –Tureckiego,
Nadbałtyckiego Centrum Edukacji „Oświata-Lingwista”.

Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego ogłasza XVII edycję
Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Wspaniały Świat Turcji” skierowanego do dzieci i młodzieży szkół podstawowych województwa pomorskiego.
ORGANIZATOR Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego, 80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51

CELE.
popularyzacja kultury i tradycji Turcji wśród dzieci i młodzieży, wzmacnianie wrażliwości artystycznej uczniów (na poziomie literackim i kulturowym),rozwijanie kreatywności, pasji literackich,
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych i artystycznych uczniów, promowanie uczniów uzdolnionych humanistycznie.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU.
Ustala się trzy etapy konkursu: I etap – szkolny, II etap – rejonowy –wyłonienie najlepszych prac pisemnych, III etap– wojewódzki – część ustna i wyłonienie laureatów.
Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest wysłanie w wyznaczonym terminie prac literackich (wraz z kartami zgłoszenia uczniów do konkursu) tych uczniów, którzy zostali wyłonieni z I etapu przez Szkolną Komisję Konkursową do kolejnego – II etapu konkursu.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych z województwa pomorskiego. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.

Organizacja i przebieg eliminacji szkolnych.
Eliminacje szkolne organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe. Szkoła (nauczyciele, dyrektor) informuje uczniów i nauczycieli o organizacji i terminie przeprowadzenia konkursu oraz warunkach udziału uczniów w eliminacjach.
W celu wyłonienia uczniów kwalifikujących się do drugiego etapu szkoły powołują Szkolne
Komisje Konkursowe do przeprowadzenia eliminacji szkolnych.

Każdy uczeń, który chce wziąć udział w konkursie, jest zobowiązany do wypełnienia komputerowo „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu” i przekazania jej Szkolnej Komisji Konkursowej (załącznik
nr 1 Regulaminu konkursu wojewódzkiego Wspaniały Świat Turcji). Podpis rodzica na karcie jest zgodą na uczestnictwo dziecka w konkursie i na przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu
oraz na publikację wyników konkursowych w Internecie.

Zasady przebiegu eliminacji szkolnych:
Uczniowie piszą pracę literacką na temat „Wspaniały świat Turcji – tradycje, kultura i krajobraz Turcji widziany oczami młodego człowieka”. Rodzaj prac – format A4, objętość do 2 stron, praca napisana na komputerze – proponowane formy pisemne: opowiadanie, esej, felieton, wiersz.
Przedział wiekowy:
I grupa: uczniowie klas IV-VI, II grupa: uczniowie klas VII-VIII.
Spośród wszystkich otrzymanych prac Szkolne Komisje Konkursowe wyłaniają najlepsze prace uczniów, którzy zakwalifikują się do etapu II. W tym celu SKK powinny wybrać maksymalnie dziesięć prac. Prace uczestników powinny być podpisane – imię i nazwisko, szkoła.
Zakwalifikowane do II etapu prace Przewodniczący SKK przesyła bądź dostarcza osobiście do siedziby Organizatora do 30 kwietnia 2022 roku.
Do prac muszą być dołączone wypełnione i podpisane „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu”. Adres Organizatora:
Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu Narodowego Pani Agnieszka Krzywicka
ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
Z dopiskiem Wspaniały Świat Turcji
Organizacja i przebieg eliminacji rejonowych
Główna Komisja Konkursowa wyłania finalistów spośród prac wysłanych przez SKK. Prace zniszczone lub zbiorowego autorstwa nie będą brane pod uwagę. Przewodniczący GKK sporządza protokół z przebiegu konkursu i zamieszcza informacje o uczniach zakwalifikowanych do III etapu
na stronie szkoły Organizatora do 16 maja 2022 r. Podaje również informacje o III etapie konkursu.
Zakwalifikowani do finału uczniowie uczestniczą w III etapie konkursu organizowanym w siedzibie Organizatora w terminie podanym podczas ogłoszenia wyników II etapu. Ostatni etap konkursu stanowi rozmowa z Główną Komisją Konkursową na temat prac uczniów z II etapu. Uczestnicy konkursu powinni wykazać się umiejętnością analizy i interpretacji swoich prac,
zdolnościami krasomówczymi i znajomością kultury i zabytków Turcji.

Do pobrania:

Regulamin – Wspaniały Świat Turcji

Karta zgłoszeniowa (zał. nr 1)